Další vzdělávání

Kybernetická kriminalita

Termín konání: 16.11.2019 Praha

Odborný garant: PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.

Kód: 1801-DV-2

Cíl programu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům informace o aktuálních podobách sociálně patologických projevů, se kterými je možné se setkat v kyberprostoru. Účastník programu bude seznámen s vybranými fenomenologickými aspekty stávající kyber-kriminality, významnými etiologickými činiteli podmiňujícími její vznik s akcentem kladeným na jejich možnou včasnou identifikaci. Účastníkům budou zprostředkovány různé modely řešení těchto sociálně patologických jevů s poukazem na důležitost koordinovaného přístupu založeného na kooperaci kompetentních subjektů. Zvláštní pozornost bude v rámci vzdělávacího programu věnována problematice rizikového chování mládeže v kyberprostoru a vybraným preventivním projektům realizovaným ze strany formálních instancí kontroly kriminality především Policie ČR a jejich využitelnosti v rámci škol a školských zařízení.

Cílová skupina:

Policisté, strážníci, pedagogičtí pracovníci, všichni zájemci o problematiku bezpečného chování v kyberprostoru.

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma: Prezenční

Lektor:
Mgr. Jiří Štochl, LL.M. – odborník na problematiku kybernetické bezpečnosti Policie ČR

Místo výuky: Praha, Na Květnici 1105/10, Praha 4

Cena: 1 450,- Kč. bez DPH

Uzávěrka: 15.11.2019