Další vzdělávání

Sociálně patologické jevy mládeže a možnosti jejich řešení v rámci škol a školských zařízení – prohlubující studium

Akreditace: MŠMT

Termín konání: 14. - 15.1.2019 Praha

Odborný garant: PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.

Kód: 1801-DV-1

Cíl programu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům ucelené informace o aktuálních podobách sociálně patologických projevů chování mládeže a možnostech jejich řešení v podmínkách škol a školských zařízení v ČR. Účastník programu bude seznámen s vybranými etiologickými činiteli podmiňujícími vznik a rozvoj sociální patologie u dítěte s akcentem kladeným na jejich možnou včasnou identifikaci v rámci školního prostředí. Účastníkům budou zprostředkovány různé modely řešení v praxi často nastávajících problémových situací s poukazem na důležitost koordinovaného přístupu založeného na kooperaci kompetentních subjektů. Zvláštní pozornost bude v rámci vzdělávacího programu věnována problematice rizikového chování mládeže v kyberprostoru a vybraným preventivním projektům realizovaným ze strany formálních instancí kontroly kriminality především Policie ČR a jejich využitelnosti v rámci škol a školských zařízení.

Cílová skupina:

metodik prevence, školní psycholog, speciálním pedagog, sociálním pracovník, vychovatel, ostatní pedagogičtí pracovníci

Hodinová dotace: 16 hodin (dvoudenní program)

Forma: Prezenční

Lektorský tým:
PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
Mgr. Jiří Štochl, LL.M.
Mgr. Zuzana Pidrmanová

Místo výuky: Praha

Cena: 3 300,- Kč. bez DPH

Uzávěrka: 7.1.2019