Profesní vzdělávání

Management bezpečnostních a dozorových orgánů

Cílem profesního vzdělávacího programu „Master of Business Administration (dále jen MBA) – Management bezpečnostních a dozorových orgánů“ je poskytnout odborníkům zabývajícím se danou problematikou potřebnou škálu znalostí a dovedností. Vzdělávací program je zaměřen zejména na charakteristiku a činnost subjektů v systémech podílejících se na ochraně vnitřní bezpečnosti a dozoru nad trhem České republiky, jejich vzájemné interakci při respektování vztahů i spolupráce a součinnosti a dalších specifik v rámci bezpečnostního a dozorového managementu. Důraz je kladen zejména na souhrn řídících (manažerských) činností zainteresovaných subjektů zaměřených na analýzu a vyhodnocení situací, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na bezpečnostní a dozorová opatření a jejich řešení, nebo s činností ostatních dozorových orgánů v rámci ochrany osob, resp. spotřebitele na trhu České republiky v souvislosti s jejich ochranou.

Profesní vzdělávací program je připraven zejména pro pracovníky dozorových orgánů České republiky, dále pak pro příslušníky Policie ČR, případně pro management obecních policií a případně pro další zaměstnance veřejné a státní správy, kteří se bezpečnostním managementem a ochranou vnitřní bezpečnosti zabývají a chtějí si tak rozšířit dané kompetence, či mají zájem o svůj karierní růst.

V rámci studia budou analyzovány konkrétní případy a navrhovány možné další alternativy řešení. Ve výuce se uplatní použití různých metod managementu, např., brainstorming manažerské hry či teambuilding.

Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. Třetí semestr je prioritně zaměřen na zpracování disertační práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Následuje předání diplomů úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

Soustředění se uskutečňují o víkendech zpravidla jednu sobotu v měsíci, v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Podrobný rozvrh s uvedením obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů bude studentům zaslán v dostatečném předstihu vždy před zahájením semestru. Místem studia je Praha. V průběhu celého studia mohou studenti předmětná témata konzultovat s jednotlivými vyučujícími, se kterými se seznámí na začátku každého vzdělávacího modulu.

Vzdělávací modul MBA Management bezpečnostních a dozorových orgánů

 1. semestr 1
  • Management ve státní správě
  • Time management
  • Management dozorových orgánů
  • Nápravné prostředky (sankce) dozorových orgánů - vedení správního řízení
 2. semestr 2
  • Prevence a dozorové orgány
  • Ústřední orgány státní správy
  • Pracovní a služebně právní poměry u dozorových orgánů
  • Součinnost dozorových orgánů a spolupráce s Policií ČR a Celní správou
 3. semestr 3
  • Seminář ke zpracování disertační práce
  • Volitelné moduly – student si může vybrat libovolný modul nabízený v aktuálním studijním období Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu odpovídající jeho profesnímu zaměření či osobnímu zájmu.

1 Vzdělávací moduly 1. semestru jsou pro studenty povinné

2 Vzdělávací moduly 2. semestru jsou pro studenty povinné

3 Ve 3. semestru je student povinen absolvovat pouze modul Seminář ke zpracování disertační práce, ostatní moduly v tomto semestru jsou volitelné.

Volitelné moduly pro ČOI:

 1. Operativně pátrací činnost a prostředky
 2. Zákon o ČOI a související legislativa

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu strukturovaný profesní životopis, úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč / semestr

10 500 Kč / administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu, nejpozději týden před zahájením semestru musí být připsán na účet IFBM.

 

Podávání přihlášek: do 15. 1. 2019
Zahájení studia: únor 2019
Ukončení studia: červen 2020

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 25 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu