Tým IFBM

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M., MBA

ředitelka IFBM
garantka studijních programů

Je absolventkou Policejní akademie ČR v Praze a Pedagogické fakulty MU v Brně, kde vystudovala Ph.D. v oboru Speciální pedagogika.

Od roku 1993 do roku 2016 byla příslušnicí Policie ČR. Pracovala u Služby cizinecké policie, Služby kriminální policie a vyšetřování, později v policejním školství na Vyšší policejní škole v Praze a jako vysokoškolský pedagog na katedře kriminologie Policejní akademie ČR.

V roce 2017 začala působit na Vysoké škole podnikání a práva v rámci Institutu bezpečnostních a kriminologických studií. Od roku 2017 do roku 2019 byla prorektorkou pro vědu a výzkum této vysoké školy. V současné době je vedoucí katedry bezpečnostních a kriminologických studií.

Specializuje se na problematiku prevence sociálně patologických jevů, penologie, kriminality mládeže, násilné a mravnostní kriminality.

Členka České kriminologické společnosti a řady specializovaných poradních orgánů v rámci veřejné správy.

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.D.

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.D.

předseda správní rady IFBM
garant studijních programů

Je absolventem Policejní akademie ČR v Praze, kde vystudoval Bc., Mgr. a Ph.D., studijní programy. Rigorózní řízení absolvoval na Akadémii Policajného zboru v Bratislavě.

Je Habilitovaným docentem v oboru Bezpečnostní Management a Kriminalistika na Policejní akademii ČR v Praze.

Po ukončení studií na Policejní akademii zde začal vyučovat teorie bezpečnostních činností. Na policejní akademii ČR v Praze působil do roku 2015, kdy zastával funkci děkana fakulty bezpečnostně právní.

21 let byl příslušníkem Policie ČR, kariéru ukončil v roce 2016 v hodnosti vrchní rada. Svoji profesní kariéru spojuje s problematikou nasazení sil a prostředků Policie, je také znalcem v tomto oboru.

V současné době v akademické oblasti působí na Vysoké škole podnikání a práva, kde zastává funkci ředitele Institutu Bezpečnostních a kriminologických studií.

Je autorem více jak 220 odborných článků, deseti učebnic a pěti monografií vydávaných v České republice, Slovensku, Polsku a USA.

Absolvoval odborné stáže a akademické mobility v Izraeli, Francii, SRN, Rakousku, Litvě, Belgii, Polsku, Itálii, Maďarsku a Slovensku

PhDr. Radek Polma, LL.M., DBA

PhDr. Radek Polma, LL.M., DBA

garant studijních programů

V Jablonci nad Nisou absolvoval střední průmyslou školu, obor strojní konstrukce. Své vysokoškolské vzdělání zaměřil v bakalářském studiu na ekonomii a řízení lidských zdrojů, v magisterstkém studiu na sociální oblast a své rigorózní řízení zakončené titulem doktor filozofie (PhDr.) obhájil v oboru sociální práce. V rámci svého celoživotního profesního vzdělávání získal profesní titul Mater of Law (LL.M.) v oboru trestní právo a Master of Business Administration (MBA) v oblasti bezpečnostního managementu.

Svoji profesní kariéru zahájila ve státní službě, kde u Policie České republiky prošel jak řadovými, tak řídícími funkcemi. Po ukončení služebního poměru pracoval v marketingové a reklamní oblasti, ze které plynule přešel zpět do státního a veřejného sektoru. Nově se tak v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky věnoval legislativní a strategé oblasti, především pro bezpečnostní složky v České republice. Posledních několik let pracuje ve vedení Asociace krajů České republiky, kde se zaměřuje na řešení problémů v oblasti dopravy, školství, sociálních a zdravotních věcí.

PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M., MBA

PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M., MBA

garantka studijních programů

V České Lípě absolvovala místní gymnázium se zaměřením na ekonomii. Své vysokoškolské studium zaměřila na pedagogickou činnost, konkrétně na výchovu a vzdělávání dospělých - andragogiku, zakončené titulem Mgr. Následné rigorózní řízení zakončené titulem doktor filozofie (PhDr.), obhájila v oboru sociální práce. V rámci svého celoživotního profesního vzdělávání získala profesní titul Mater of Law (LL.M.) a Master of Business Administration (MBA).

Svoji profesní kariéru zahájila v soukromé sféře, kde využila svých ekonomických znalostí a jako daňový poradce poskytovala služby firmám jak v ekonomické, tak v personální oblasti. Následně se již začala naplno věnovat práci v sociální problematice. Nejdříve jako zaměstnanec sociálního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje a dále pak ve funkcích zástupce ředitelky a ředitelky organizací se sociálním zaměřením. V této oblasti byla i politicky činná a zastávala funkci náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí. V současné době je ředitelkou a vede Domov a centrum denních sociálních služeb pro klienty s kombinovaným postižením.

doc. JUDr. Mgr. František Vavera, Ph.D., LL.M

doc. JUDr. Mgr. František Vavera, Ph.D., LL.M

lektor

Docent trestního práva, vysokoškolský pedagog a příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. Zaměřuje se na oblasti bezpečnostního práva, krizové legislativy, kriminalistiky, trestního práva a některých oblastí forenzních věd.

JUDr. Simeona Zikmundová

JUDr. Simeona Zikmundová

lektorka

Vystudovala Právnickou fakultu UJEP Brno, rigorózní řízení absolvovala na Právnické fakultě Karlovy university v oboru teorie práva a trestním právu. Většinu profesního života se věnuje veřejné správě České republiky. Pracovala jako ředitelka školského úřadu, ředitelka Krajského úřadu Kraje Vysočina. Byla vrchní ředitelkou správní sekce NKÚ a náměstkyní ekonomicko provozní sekce Ministryně pro místní rozvoj.

Od roku 2012 se věnuje vzdělávání ať úředníků samosprávných celků, státních úředníků či vzdělávání managementu školských zařízení, je lektorkou v programu MPA IVS Praha. Kromě odborných právních témat, zvláště správnímu řízení a právu na ochranu informací, se věnuje vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů a finančnímu řízení v orgánech veřejné moci.

Vytvořila a realizovala koncept konference kontroly ve veřejné správě a podílela se na obsahu i řízení konferencí Ministerstva vnitra v oblasti kvality ve veřejné správě.

Dlouhodobě spolupracuje také s ESF MU Brno, je externí lektorkou na katedře veřejných financí. Je členkou Rady studijních programů této fakulty, účastní se státních závěrečných zkoušek a provádí oponentní řízení bakalářských a diplomových prací.

PhDr. Aleš Hradečný

PhDr. Aleš Hradečný

lektor

Ve svém lektorském působení zúročuje své vědomosti a zkušenosti, které získal nejen studiem na Filozofické fakultě UK v Praze, ale především během manažerského působení v komerční sféře a ve veřejné správě. Podílí se na vzdělávání vedoucích úředníků. Připravuje a vede kurzy průběžného vzdělávání zejména v oblasti manažerských a měkkých dovedností, zajišťuje řadu kurzů na objednávku pro organizace veřejné správy.  Věnuje se samostatné lektorské a poradenské činnosti. Zapojuje se do činnosti v evropských projektech, jeden z nich jako manažer vedl. Absolventi jeho kurzů oceňují, že je motivuje k přemýšlení nad tematikou i nad sebou samými.

plk. Mgr. Jiří Štochl, LL.M., MBA

plk. Mgr. Jiří Štochl, LL.M., MBA

lektor

Je absolventem Policejní akademie ČR v Praze. Od roku 2005 je příslušníkem Policie České republiky. Byl zařazen na službě pořádkové policie, následně na službě kriminální policie a vyšetřování a nyní je služebně zařazen jako vrchní komisař - vyšetřovatel kybernetické kriminality na odboru analytiky a kybernetické kriminality. Od roku 2017 působí jako spolupracovník v projektu internetembezpecne.cz a v dalších aktivitách zaměřených na prevenci kriminality v oblasti cybercrime, a to i jako policista. V roce 2019 zahájil spolupráci s Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu, kde působí jako lektor přednášek zaměřených na problematiku cybercrime, kybernetické bezpečnosti či prevence kriminality v oblasti cybercrime.

plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D., MBA

plk. Mgr. Petr Bendl, Ph.D., MBA

lektor

Pracovní zařazení

únor 1992 – dosud – zástupce vedoucího odboru daktyloskopie a dokumentace Kriminalistického ústavu Praha a znalec v oboru kriminalistická fotografie a dokumentace, Kriminalistický ústav,

1988 – leden 1992 – pořádková a kriminální služba Praha 9

Další funkce:

od července 2016 vedoucí DVI týmu České republiky

manažer projektu švýcarsko – české spolupráce „DVI tým ČR – teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení“ – 2011 – 2016

manažer projektu bezpečnostního výzkumu MV ČR - „Vytvoření struktury týmu pro identifikaci obětí hromadného neštěstí (DVI) v České republice jako nástroje řešení kriminalistických a soudně-lékařských problémů při identifikaci osob a věci v případech hromadných nehod“ – 2006 – 2008 (spoluřešitelé doc. MUDr. Pilin, CSc. – ÚSLaT Praha a doc. MUDr. Sokol, PhD. – ÚVN Praha-Střešovice),

Členství v mezinárodních organizacích:

člen řídícího výboru pracovní skupiny DVI EU

pracovní skupina ENFSI – Místo činu

pracovní skupina ENFSI – Digital Imaging

Nejvyšší dosažené vzdělání:

doktor v oboru bezpečnostně právní studia Policejní akademie ČR (2014) – „Kriminalistické problémy při identifikaci osob a věcí v případech hromadných nehod – využití DVI (Disaster Victim Identification) týmů“.

Stáže:

stáže na zahraničních pracovištích (SRN, Nizozemí, Španělsko, Švýcarsko atd.)

Mgr. Aleš Zídka, LL.M, MBA

Mgr. Aleš Zídka, LL.M, MBA

lektor

V letech 1996 až 1999 Vystudoval Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové titul Bc. Obor sociální patologie a prevence, v letech 1999 až 2001 vystudoval Univerzitu Hradec Králové titul Mgr. obor sociální pedagogika, v letech 2017 až 2018 vystudoval IFBM profesní vzdělávání obor trestní právo vykonávací titul LL. M. V letech 2019 až 2020 vystudoval IFBM profesní vzdělávání obor bezpečnostní management titul MBA.

Po ukončení středního odborného vzdělání nastoupil v roce 1985 k SNB. V letech 1987 až 1999 pracoval na PČR Okresní ředitelství Hradec Králové SKPV, oddělení hospodářské kriminality, v letech 1999 až 2003 PČR KŘP Královéhradeckého kraje SKPV, odbor hospodářské kriminality. V letech 2003 až 2011 PČR Vyšší a střední policejní škola MV v Pardubicích výuka specializačních kurzů pracovníků SKPV a VOŠ. 2011 až 2016 Policejní akademie Praha Katedra policejních činností výuka odborných předmětů v oblasti policejních činností, činnosti obecní policie a soukromých bezpečnostních služeb, 2015 až 2016 vykonával funkci tajemníka vedoucího katedry policejních činností. V letech 2017 až 2019 působil na Vyšší a střední policejní škole MV v Praze jako vedoucí oddělení policejních činností a specializačního vzdělávání a jako pedagog odborných předmětů na VOŠ. U PČR skončil v roce 2019 po 35 letech ve služebním poměru a nastoupil jako učitel odborných předmětu SOŠ a VOŠ Trivis s.r.o. Praha. V současné době pracuje jako zástupce ředitelky SŠV Trivis s.r.o. Třebechovice pod Orebem.

Je spoluautorem dvou odborných učebnic: Organizace a činnost policejních služeb a Obecní policie.

JUDr. František Púry, Ph.D.

JUDr. František Púry, Ph.D.

lektor

Po absolvování Právnické fakulty nyní Masarykovy univerzity v Brně a po krátké čekatelské praxi působil na různých stupních justice, od roku 1993 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky a od roku 2016 je předsedou jeho trestního kolegia. Ve své praxi se specializuje zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Kromě rozhodování o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona u Nejvyššího soudu se věnuje též lektorské činnosti na Justiční akademii České republiky a Justiční akademii Slovenské republiky. Externě působí i na některých vysokých školách v Praze a Brně a účastní se různých odborných konferencí a seminářů. Je autorem a spoluautorem řady publikací a odborných statí z oblasti trestního práva hmotného a procesního. Jde zejména o komentáře k trestnímu zákoníku (C. H. Beck, 2012), k trestnímu řádu (C. H. Beck, 2013) a k zákonu o trestní odpověnosti právnických osob (C. H. Beck, 2018), dále o monografii o úpadkových trestných činech (C. H. Beck, 2015), učebnici trestního práva procesního (Wolters Kluwer, 2019), učebnici autorského práva (Leges, 2017), příručku o elektronických důkazech (Masarykova univerzita, 2015), odborné příručky k hospodářské kriminalitě v České republice (C. H. Beck, 2001), k postavení poškozeného a adheznímu řízení (C. H. Beck, 2007) a příspěvky v časopisech Bulletin advokacie a Trestněprávní revue atd. Je členem redakčních rad některých odborných právnických časopisů a členem vědeckých rad dvou vysokoškolských institucí.

Dominika Nikol Firstová

Dominika Nikol Firstová

vedoucí oddělení pro studijní záležitosti