Profesní vzdělávání

MBA Ochrana obyvatelstva a krizové řízení

Cílem tohoto profesního vzdělávacího programu „Master of Business Administration (dále jen MBA) - Ochrana obyvatelstva a krizové řízení“ je poskytnout odborníkům zabývajícím se danou problematikou potřebné v praxi využitelné penzum znalostí a dovedností. V problematice ochrany obyvatelstva je v rámci studia kladen důraz na souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotného obyvatelstva, které jsou prováděny s cílem minimalizovat negativní dopady možných mimořádných událostí a krizových situací. V problematice krizového řízení je v rámci studia kladen důraz zejména na souhrn řídících (manažerských) činností zainteresovaných subjektů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové stavy a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury.

Profesní vzdělávací program je určen zejména zaměstnancům HZS, dobrovolným hasičům, policistům, strážníkům obecních policií, vojákům Armády České republiky, zaměstnancům obecních a městských úřadů, pracovníkům státní správy a dalším, kteří se ochranou obyvatelstva nebo krizovým řízením zabývají a chtějí si tak rozšířit dané kompetence či mají zájem o svůj karierní růst.

V rámci studia budou analyzovány konkrétní případy a navrhovány možné další alternativy řešení. Ve výuce se uplatní použití různých metod managementu, např., brainstorming manažerské hry či teambuilding.

Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. Třetí semestr je prioritně zaměřen na zpracování disertační práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Následuje předání certifikátů úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

Soustředění se uskutečňují o víkendech zpravidla jednu sobotu v měsíci, v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Místem studia je Praha. V průběhu celého studia mohou studenti předmětná témata konzultovat s jednotlivými vyučujícími, se kterými se seznámí na začátku každého vzdělávacího modulu.

Vzdělávací moduly MBA Ochrana obyvatelstva a krizové řízení

 1. semestr 1
  • Management
  • Time management
  • Krizové řízení
  • Bezpečnostní politika a bezpečnostní systém
 2. semestr 2
  • Pracovní a služebně právní poměry
  • Veřejná správa v krizovém řízení
  • Bezpečnostní sbory
  • Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
 3. semestr 3
  • Seminář ke zpracování disertační práce
  • Volitelné moduly – student si může vybrat libovolný modul nabízený v aktuálním studijním období Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu odpovídající jeho profesnímu zaměření či osobnímu zájmu.

1 Vzdělávací moduly 1. semestru jsou pro studenty povinné
2 Vzdělávací moduly 2. semestru jsou pro studenty povinné
3 Ve 3. semestru je student povinen absolvovat pouze modul Seminář ke zpracování disertační práce, ostatní moduly v tomto semestru jsou volitelné

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu.

Kód: 1802-PV-2

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2024
Zahájení studia: březen 2024
Ukončení studia: červen 2025

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 15 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu