Profesní vzdělávání

MSc Bezpečnostní vědy

Profesní vzdělávací program „Master of Science (dále jen MSc.) – Bezpečnostní vědy“ je určen nejen odborníkům a výzkumným pracovníkům v dané oblasti, ale též všem dalším zájemcům o bezpečnostní problematiku, kteří chtějí navázat na svá vysokoškolská studia v příbuzných bakalářských či magisterských studijních programech. V průběhu vzdělávání mají posluchači Msc. programu možnost rozšířit doposud získané teoretické znalosti a vědomosti, ale též zkušenosti nabyté v průběhu dosavadní bezpečnostní praxe. Díky znalostem získaným v průběhu vzdělávání programu MSc. Bezpečnostní vědy má posluchač možnost rozšířit své poznatky o nejaktuálnější informace z daného oboru zprostředkovávané našim posluchačům skutečnými odborníky, odbornými autoritami z oblasti bezpečnosti, které jim mohou poskytnout určitou konkurenční výhodu na současném trhu práce.

Ambicí Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. je, v rámci jeho nového vzdělávacího programu „MSc - Bezpečnostní vědy“ v souvislosti se stále trvajícími pokusy o konstituování bezpečnostní vědy, provádět výzkumné aktivity, které budou zaměřeny na aktuální, různorodé okruhy vedoucí ke konstituování bezpečnostní vědy jako samostatného vědního oboru. Pozornost bude zaměřena na konkrétní vymezení předmětu zkoumání bezpečnostních věd, tvorbu vlastního systému vědeckých teorií, zkoumání vědeckých poznatků a jejich následný transfer do bezpečnostní praxe.

Titul MSc – jedná se o jednu z forem moderního postgraduálního vzdělávání zaměřeného primárně na získání teoretického základu pro budoucí profesní uplatnění absolventa. Vzdělávací programy nejsou specificky upraveny českými právními předpisy. Jedná se o neakademický profesní titul, který uvádí absolvent za jménem.

Délka vzdělávacího programu je od 12 do 18 měsíců. Vzdělávání probíhá v českém /slovenském/ jazyce, standardně je rozloženo celkem do tří semestrů. V průběhu prvního semestru absolvují posluchači společný teoretický základ formou vypsaných povinných modulů.

Ve druhém semestru si již posluchači vybírají z nabídky povinně volitelných modulů dle vlastního uvážení a zájmu s cílem maximální individualizace obsahu vzdělávání vyhovující příslušným profesním skupinám. Vzdělávání probíhá kombinovanou formou, kdy studenti mají možnost účastnit se prezenčních soustředění, která probíhají vždy o víkendu, zpravidla v sobotu (2-3x za semestr) a umožňují tak osobní, interaktivní setkání posluchačů se skutečnými odborníky na danou problematiku. Místem soustředění je Praha. Účast posluchačů není povinná, záleží vždy na zájmu a časových možnostech každého posluchače. Studijní materiály k příslušným modulům nacházejí naši posluchači v elektronickém studijním prostředí a mají samozřejmě též možnost individuálně jednotlivá témata konzultovat s garanty příslušných vzdělávacích programů. Ze strany IFBM však účast na prezenčních setkáních doporučujeme. Osobní kontakt v oblasti vzdělávání považujeme za velmi přínosný pro obě strany edukativního procesu. Posluchači mají možnost osobně se setkat s uznávanými profesionály z daného oboru, navázat osobní kontakty s dalšími kolegy či sdílet osobně příklady dobré praxe.

Třetí semestr je již věnován vlastnímu zpracování finálního výstupu vzdělávání – disertační práci na studentem zvolené téma. Vzdělávání je ukončeno úspěšnou obhajobou této disertační práce. Zpracování disertační práce si může student po dohodě s garantem programu rozložit již do předchozích semestrů.

Vzdělávací program MSc Bezpečnostní vědy

 1. semestr
  • Bezpečnostní politika
  • Mezinárodní právo a bezpečnost
  • Teoretické otázky vnitřní a vnější bezpečnosti
  • Bezpečnostní výzkum
 2. semestr
  • Kybernetická bezpečnost
  • Enviromentální, energetická a ekonomická bezpečnost
  • Bezpečnostní systém
  • Metodologie bezpečnostního výzkumu
 3. semestr
  • Seminář ke zpracování disertační práce
  • Zpracování disertační práce

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 1

6 990 Kč / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

1 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu.

Absolventi a posluchači vzdělávacích programů IFBM mohou uplatnit slevu 10% z ceny studia.2

Kód: 2301-PV-1

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2024
Zahájení studia: březen 2024
Ukončení studia: červen 2025

Přihláška ke studiu

2 Slevy nelze sčítat.