Profesní vzdělávání

MBA Management sociálních věcí

Vzdělávací program MBA Management sociálních věcí komplexně postihuje problematiku řízení v sociálních organizacích včetně financování, mechanismů řízení, projektového plánování či řízení lidských zdrojů. V rámci této specializace posluchači pochopí systém řízení v sociálních zařízeních a seznámí se s principy fungování sociální sféry nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Po úspěšném absolvování specializace budou posluchači schopni navrhnout vhodnou organizační strukturu sociálního zařízení, zpracovat vlastní model pro navýšení efektivity zařízení, zavést vhodný kontrolní systém či navrhnout strategii a směřování organizace. Tato specializace je určena především pro zástupce středního a vyššího managementu působící v sociální oblasti a sociálních organizací všech typů vlastnictví. Současně je vhodná také pro manažery či podnikatele v oblasti sociální péče.

 

Vzdělávací program MBA Management sociálních věcí se skládá ze tří semestru, kdy první dva semestry obsahují povinný základní a specializovaný vzdělávací blok. Třetí semestr je tzv. volitelný, ve kterém kromě práce na závěrečné disertační práci, je možné zvolit si doplňující vzdělávací modul, dle vlastního zájmu.

Výuka probíhá o víkendu (sobota) a je vedena profesionálním lektorským týmem, který studentům předává cenné rady a zkušenosti aplikovatelné především do praxe.

BLOK (1. semestr) – ZÁKLADNÍ

První blok studia je základní a je shodný pro všechny studenty. Obsahuje 4 vzdělávací moduly, které se zaměřují na praktické prohloubení obecné znalostí v oblasti managementu, marketingu a lidských zdrojů.

Základní moduly:

Management, strategický management

Modul seznamuje studenty s důležitými principy, moderními metodami, nástroji a postupy managementu v rámci organizace. Zaměřuje se především na praktické dovednosti, které jsou využitelné ve firemním řízení. Modul je též zaměřen na sekvenční (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a paralelní (analyzování, rozhodování, implementace) funkce managementu a jejich praktické využití. Současně se zabývá profilem a kompetencemi manažera jako klíčovými předpoklady úspěšného výkonu manažerské funkce. V této souvislosti je věnována pozornost typologii manažerských stylů, prostřednictvím kterých manažer uplatňuje svůj vliv a moc.

Strategické řízení patří mezi nejdůležitější aspekty rozvoje organizace jako celku. Volba té optimální strategie je v dnešní době klíčovým prvkem pro úspěšné fungování organizace a její postavení na trhu. Cílem modulu je proto studenty seznámit s úlohou, náplní a tvorbou dílčích strategií i celkové strategie organizace. Studenti se naučí, jak formulovat dlouhodobou strategii, jak stanovit cíle organizace a vhodné cesty k jejich dosažení. Seznámí se se strategickými analýzami, které jsou nedílnou součástí volby vhodné strategie.

Finanční řízení

Finanční řízení představuje stěžejní část řízení v organizaci. Cílem modulu je proto seznámit studenty s principy finančního řízení a upozornit na možnosti a slabá místa při budování optimálního systému ekonomického řízení organizace. Absolvování modulu poskytne základ pro realizaci operativních a investičních finančních rozhodnutí v organizaci. Modul obsahuje témata jako podstata finančního managementu, ekonomická a finanční analýza, riziko a jeho vliv na finanční rozhodování, strategické dlouhodobé rozhodování či řízení pracovního kapitálu a likvidity.

Marketing a Public Relations

Cílem modulu je uvést posluchače do problematiky oboru marketingu a public relations a seznámit je s moderními trendy v této oblasti. V rámci modulu bude představen nejen marketingový mix a praxe marketingové komunikace, ale i nové marketingové techniky jako je WOM, virální, guerilla, internetový, mobilní marketing či product placement. Studenti pochopí roli PR v systému budování značky, stejně jako význam řízení reputace v nebrandovaných oborech nebo komunikaci v krizových situacích. Po absolvování modulu se studenti budou orientovat v možnostech využívání široké škály nástrojů public relations, pochopí principy a specifika práce s reklamními, mediálními a PR agenturami nebo novináři, budou umět navrhnout vhodnou marketingovou strategii či koncept pro komunikační kampaň.

Řízení lidských zdrojů

Kvalifikovaní a loajální zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem každé organizace. Tento modul se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Cílem modulu je seznámit studenty s různými metodami řízení lidských zdrojů a současnými trendy v oblasti HR. Studenti se naučí, jak získat kvalifikované a kvalitní pracovníky nebo jak správně motivovat. Po absolvování tohoto modulu bude každý student umět efektivně využívat lidský kapitál k získání konkurenční

2. BLOK (2. semestr) – SPECIALIZOVANÝ

Druhý blok studia je specializovaný a je shodný pro všechny studenty. Obsahuje 3 vzdělávací moduly, které se zaměřují na praktické prohloubení konkrétních odborných oblastí v sociální sféře, jako je management, ekonomika a právo v sociální oblasti. 

Specializované moduly:

Management v sociální sféře

Pro úspěšné řízení a fungování je důležitý kvalitní management a firemní kultura, která je ovlivňována jak vnějšími, tak vnitřními faktory. V rámci modulu se studenti seznámí se specifiky managementu v oblasti sociálních věcí – sociálních zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven. Prohloubí si své znalosti a dovednosti z oblasti managementu a seznámí se s nejnovějšími trendy v oblasti řízení. Osvojí si principy, vybrané nástroje a techniky manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Ekonomika v sociální oblasti

Modul se zaměřuje na lidské, materiální a finanční zdroje v sociální oblasti. Studenti se seznámí se základními pojmy ze sociální oblasti, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků sociální péče či měření produktivity a ekonomické efektivity sociálních služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování sociálních služeb. Cílem modulu je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi. Studenti si též procvičí své schopnosti aplikovat metody ekonomické analýzy na konkrétních případech.

Právo v sociální oblasti

Modul studenty obeznamuje s problematiko práva v sociální oblasti, respektive s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování sociálních služeb. Posluchači si osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociální sféře, uživatelů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. Naučí se i tomu, jaké odpovědnostní vztahy vznikají v důsledku porušení povinností při poskytování sociálních služeb. Vedle českých právních předpisů ze sociální oblasti si studenti osvojí i legislativní předpisy Evropské unie a jejich specifika.

3. BLOK (3. semestr) – VOLITELNÝ

Třetí blok studia je volitelný a skládá se ze zpracování disertační práce a z možnosti volby doplňujícího vzdělávacího modulu, dle vlastního zájmu. Tyto vzdělávací moduly budou navrženy po dohodě se studenty, jako rozšíření výše uvedených základních a specializovaných vzdělávacích modulů nebo jako tematicky nově zaměřené vzdělávací moduly, dle zájmu studentů.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu.

Kód: 1804-PV-1

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2024
Zahájení studia: březen 2024
Ukončení studia: červen 2025

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 15 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu