Profesní vzdělávání

MBA Management sociálních věcí

Vzdělávací program MBA Management sociálních věcí komplexně postihuje problematiku řízení v sociálních organizacích včetně financování, mechanismů řízení, projektového plánování či řízení lidských zdrojů. V rámci této specializace posluchači pochopí systém řízení v sociálních zařízeních a seznámí se s principy fungování sociální sféry nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Po úspěšném absolvování vzdělávacího programu budou posluchači schopni navrhnout vhodnou organizační strukturu sociálního zařízení, zpracovat vlastní model pro navýšení efektivity zařízení, zavést vhodný kontrolní systém či navrhnout strategii a směřování organizace. Tato specializace je určena především pro zástupce středního a vyššího managementu působící v sociální oblasti a sociálních organizací všech typů vlastnictví. Současně je vhodná také pro manažery či podnikatele v oblasti sociální péče.

 

Vzdělávací program MBA Management sociálních věcí obsahuje nad rámec základního tyto moduly:

  • Management v sociální sféře
  • Ekonomika a právo v sociální oblasti
 

1. BLOK – ZÁKLADNÍ

První blok studia je základní a je shodný pro všechny studenty. Obsahuje 5 modulů, které se zaměřují na praktické prohloubení znalostí v oblasti managementu, marketingu a lidských zdrojů. Výuka probíhá o víkendu a je vedena profesionálním lektorským týmem, který studentům předává cenné rady a zkušenosti aplikovatelné především do praxe.

Výčet základních modulů:

Management

Modul seznamuje studenty s důležitými principy, moderními metodami, nástroji a postupy managementu v rámci organizace. Zaměřuje se především na praktické dovednosti, které jsou využitelné ve firemním řízení. Modul je též zaměřen na sekvenční (plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a paralelní (analyzování, rozhodování, implementace) funkce managementu a jejich praktické využití. Současně se zabývá profilem a kompetencemi manažera jako klíčovými předpoklady úspěšného výkonu manažerské funkce. V této souvislosti je věnována pozornost typologii manažerských stylů, prostřednictvím kterých manažer uplatňuje svůj vliv a moc.

Strategický management

Strategické řízení patří mezi nejdůležitější aspekty rozvoje organizace jako celku. Volba té optimální strategie je v dnešní době klíčovým prvkem pro úspěšné fungování organizace a její postavení na trhu. Cílem modulu je proto studenty seznámit s úlohou, náplní a tvorbou dílčích strategií i celkové strategie organizace. Studenti se naučí, jak formulovat dlouhodobou strategii, jak stanovit cíle organizace a vhodné cesty k jejich dosažení. Seznámí se se strategickými analýzami, které jsou nedílnou součástí volby vhodné strategie.

Finanční řízení

Finanční řízení představuje stěžejní část řízení v organizaci. Cílem modulu je proto seznámit studenty s principy finančního řízení a upozornit na možnosti a slabá místa při budování optimálního systému ekonomického řízení organizace. Absolvování modulu poskytne základ pro realizaci operativních a investičních finančních rozhodnutí v organizaci. Modul obsahuje témata jako podstata finančního managementu, ekonomická a finanční analýza, riziko a jeho vliv na finanční rozhodování, strategické dlouhodobé rozhodování či řízení pracovního kapitálu a likvidity.

Marketing a Public Relations

Cílem modulu je uvést posluchače do problematiky oboru marketingu a public relations a seznámit je s moderními trendy v této oblasti. V rámci modulu bude představen nejen marketingový mix a praxe marketingové komunikace, ale i nové marketingové techniky jako je WOM, virální, guerilla, internetový, mobilní marketing či product placement. Studenti pochopí roli PR v systému budování značky, stejně jako význam řízení reputace v nebrandovaných oborech nebo komunikaci v krizových situacích. Po absolvování modulu se studenti budou orientovat v možnostech využívání široké škály nástrojů public relations, pochopí principy a specifika práce s reklamními, mediálními a PR agenturami nebo novináři, budou umět navrhnout vhodnou marketingovou strategii či koncept pro komunikační kampaň.

Řízení lidských zdrojů

Kvalifikovaní a loajální zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem každé organizace. Tento modul se zabývá řízením a rozvojem lidských zdrojů. Cílem modulu je seznámit studenty s různými metodami řízení lidských zdrojů a současnými trendy v oblasti HR. Studenti se naučí, jak získat kvalifikované a kvalitní pracovníky nebo jak správně motivovat. Po absolvování tohoto modulu bude každý student umět efektivně využívat lidský kapitál k získání konkurenční

2. BLOK – Specializovaný

Výčet specializovaných modulů:

Management v sociální sféře

Pro úspěšné řízení a fungování je důležitý kvalitní management a firemní kultura, která je ovlivňována jak vnějšími, tak vnitřními faktory. V rámci modulu se studenti seznámí se specifiky managementu v oblasti sociálních věcí – sociálních zařízení, institucí a zdravotních pojišťoven. Prohloubí si své znalosti a dovednosti z oblasti managementu a seznámí se s nejnovějšími trendy v oblasti řízení. Osvojí si principy, vybrané nástroje a techniky manažerských činností v souladu se současnými praktickými poznatky při zabezpečování manažerských procesů.

Ekonomika v sociální oblasti

Modul se zaměřuje na lidské, materiální a finanční zdroje v sociální oblasti. Studenti se seznámí se základními pojmy ze sociální oblasti, dozvědí se o způsobech financování a měření výsledků sociální péče či měření produktivity a ekonomické efektivity sociálních služeb. Obeznámí se též s principem řízení nákladů a metodikou oceňování sociálních služeb. Cílem modulu je studentům poskytnout především vědomosti, které budou moci využít v praxi. Studenti si též procvičí své schopnosti aplikovat metody ekonomické analýzy na konkrétních případech.

Právo

Modul studenty obeznamuje s problematiko práva v sociální oblasti, respektive s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování sociálních služeb. Posluchači si osvojí základní práva a povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků v sociální sféře, uživatelů a dalších subjektů, například pojišťoven nebo dodavatelů. Naučí se i tomu, jaké odpovědnostní vztahy vznikají v důsledku porušení povinností při poskytování sociálních služeb. Vedle českých právních předpisů ze sociální oblasti si studenti osvojí i legislativní předpisy Evropské unie a jejich specifika.

3. BLOK – VOLITELNÝ

Třetí blok studia je volitelný a skládá se ze samostatných vzdělávacích modulů. Studenti si vybírají vzdělávací moduly z aktuální nabídky, přizpůsobené zaměření tématu semestru. Moduly jsou z velké části zaměřeny na rozvoj a prohlubování manažerských dovedností a soft skills. Kromě této problematiky mají studenti na výběr moduly z oblasti práva, marketingu a dalších oborů. Zvolené moduly student absolvuje v rámci jednoho vzdělávacího víkendu.

Volitelné moduly I

Emoční inteligence a praktické využití

Modul má za cíl rozšířit vědomosti v oblasti zvládání emocí v každodenním pracovním životě. Vysoké IQ není vždy předpokladem úspěchu, mnohdy bývá rozhodující EQ. K úspěchu potřebuje člověk také rozumět sám sobě, svým emocím a umět je využít ve svůj prospěch. Studenti se v rámci modulu naučí, jak se správně namotivovat k úspěchu, jak si stanovit smysluplné cíle a dosáhnout jich. Naučí se zvládat svůj myšlenkový a emocionální potenciál, strach a bariéry stojící v cestě. Pomocí různých praktických cvičení se naučí porozumět sobě i druhým lidem a budou umět pracovat s přednostmi a rezervami nejen vlastními, ale i druhých lidí.

Komunikační dovednosti

Tento modul se zaměřuje především na prezentační dovednosti spojené s kultivovaným mluveným projevem a věnuje se také problematice argumentačních postupů, které se studenti naučí aplikovat v praxi v rámci obchodního vyjednávání. Pro manažerskou práci je zvládnutí komunikačních dovedností jednou ze základních podmínek pracovního úspěchu. Studenti získají znalosti o principech, zásadách a technikách asertivní komunikace a vyzkouší si postavit prezentace typu informativního a typu argumentačního. Po úspěšném absolvování modulu budou schopni zvládnout jednání s obchodními partnery, umět vést rozhovory se zaměstnanci a prezentovat.

Koučink

Cílem modulu je představit manažerské koučování jako významnou složku efektivní práce s lidmi, zaměřenou na rozvoj potenciálu a zvyšování výkonu pracovních týmů a jednotlivců. Studenti se tak v rámci modulu seznámí s důležitými koučovacími nástroji, technikami a postupy. Dozvědí se, jak spolupracovníky a klienty úspěšně rozvíjet a motivovat prostřednictvím vlastní praxe a zkušeností. Naučí se, jak poskytovat zpětnou vazbu a jak dosáhnout profesního i osobního rozvoje klientů. Koučovací způsob vedení lidí vytváří nový prostor pro rozvoj výkonnosti jednotlivců i celých týmů, a právě proto dnes patří koučink ke standardní výbavě každého manažera.

Stress management

Modul má za cíl rozšířit vědomosti v oblasti zvládání stresu se zaměřením na praktické využití v manažerské praxi. Na začátku se studenti seznámí s definicemi stresu, s pojmenováním stadií stresu a jeho projevy. Na základě koučovacího přístupu studenti pochopí problematiku prevence stresu a dále se budou věnovat tématu „hašení“ stresu a jeho zvládání, když prevence nefunguje. Na závěr studenti projdou konkrétními relaxačními technikami, které vychází z praxe.

Online marketing

Internet dnes musíme brát jako integrální součást mediálního mixu. Tento modul si klade za cíl naučit posluchače myslet moderními marketingovými způsoby s přihlédnutím ke specifickému a neustále se vyvíjejícímu prostředí internetu a sociálních sítí. Marketingová komunikace v tomto světě má své vlastní specifické rysy, z nich také vyplývají různé nové možnosti pro oslovení, zaujetí, uspokojení a udržení zákazníka. Studenti získají také znalosti a dovednosti, jak správně využít obchodní, marketingový a informační potenciál firemního webu.​

Pracovní právo

V rámci modulu studenti získají přehled o pracovněprávních vztazích. Seznámí se s klíčovými pojmy, instituty a principy pracovního práva, a získají znalosti o právních vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Důraz je v tomto modulu kladen na vznik, změnu a skončení pracovního poměru, pracovní smlouvu, odpovědnost za škodu, mzdu, na dohody mimo pracovní poměr, a pracovní podmínky. Všechny právní pojmy jsou demonstrovány na reálných příkladech.

 

Volitelné moduly II

Myself management

Modul se zaměřuje na vybraná témata, s nimiž se mnozí manažeři běžně setkávají v praxi. Studentům nabízí možnost lépe poznat sebe sama i druhé. Modul je prakticky zaměřený, kombinuje výklad s koučovacím přístupem, rozbor situace s hledáním řešení. Obsahově se věnuje rolím manažera a protichůdným očekáváním na něj, změnám a jak je druhým předat, tématu můj obtížný podřízený a mé manažerské cíle, priority a hodnoty. Každý z účastníků si s podporou lektora vytvoří své manažerské desatero a svůj vlastní rozvojový plán.

Manažerské rozhodování

Cílem tohoto modulu je studenty seznámit s problematikou rozhodování v manažerské praxi. Studenti si osvojí základní principy, metody, techniky a nástroje rozhodování a rozšíří si znalosti a dovednosti při řízení rizik a skupinovém rozhodování. Pochopí roli manažera v rozhodovacím procesu a funkci rozhodování, jakožto podstaty řízení jakékoliv organizace. Získané teoretické poznatky se studenti naučí aplikovat v praxi při řešení příkladů z podnikatelského prostředí.

Leadership – manažerské schopnosti a dovednosti

Modul je zaměřen především na prakticky využitelné poznatky z oblasti řízení, které jsou pro výkon manažerských funkcí nezbytné. V praxi je možno vysledovat, že existuje nespočet "šéfů", kteří ale neovládají leadership. Lídři mají určovat směr, formulovat vize, rozpoznávat příležitosti a v neposlední řadě též umět nadchnout své spolupracovníky a účinně je motivovat. Cílem modulu je tedy uvědomit si zásady leadershipu a pochopit, jak se stát správným lídrem a účinně motivovat své podřízené k co nejlepším výsledkům.

Firemní kultura

Nedefinování a neznalost vlastní firemní kultury může přinést řadu nedorozumění a problémů při řízení organizace. Cílem tohoto modulu je proto seznámit studenty s problematikou firemní kultury a jejími faktory, které každodenně ovlivňují chod organizace a mají značný vliv na její konkurenceschopnost. Vhodně nastavená firemní kultura ovlivňuje vztahy mezi zaměstnanci, vytváří vhodné klima na pracovišti a dokáže vytvářet kladnou image pro klienty nebo uchazeče o zaměstnání. Firemní kultura ovlivňuje firemní strategii a měla by také podporovat dosažení firemních cílů.

Dotace, granty a příprava žádostí o dotaci EU

Tento prakticky zaměřený modul poskytuje studentům přehled o dotacích a grantech v rámci Evropské unie. Studenti se naučí pracovat s relevantními informacemi o programech pro financování vlastních podnikatelských záměrů a budou schopni zpracovat projektové žádosti. Naučí se také orientovat v programech Evropské unie podporujících podnikovou sféru a seznámí se se specifiky těchto programů tak, že budou moci úspěšně připravovat návrhy projektů.

Obchodní právo

Cílem modulu je prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti soukromého práva s důrazem na problematiku obchodních závazkových vztahů. Studenti získají znalosti a přehled o vzniku a zániku obchodních závazkových vztahů, zajištění a promlčení práv z obchodních závazkových vztahů a znalosti kupní smlouvy a smlouvy o dílo. Důraz je kladen též na změny související s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Po úspěšném absolvování modulu budou mít studenti přehled o obchodněprávních aspektech, které budou moci upotřebit v každodenní firemní praxi. Znalost obchodního práva navíc zefektivňuje a usnadňuje mnohá obchodní jednání.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu.

Kód: 1804-PV-1

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2020
Zahájení studia: březen 2020
Ukončení studia: červen 2021

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 15 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu