Profesní vzdělávání

MPA - Veřejná správa

Studijní program MPA (Master of Public Administration) Veřejná správa, nabízí promyšlený systém vzdělávacích modulů sestavených na základě potřeb vedoucích úřadů a vedoucích úředníků územních samosprávných celků, volených zastupitelů měst, obcí a krajů a dalších pracovníků veřejné správy s možností výměny zkušeností, sdílení dobré praxe, řešení modelových situací pro výkon manažerské činnosti v oblasti veřejné správy.

V rámci studia budou analyzovány konkrétní případy a navrhovány možné další alternativy řešení. Ve výuce se uplatní použití různých metod managementu, např., manažerské plánování, rozhodování, hodnocení, ale i metody brainstormingu, manažerských her či teambuilding.

Profesní vzdělávací program MPA Veřejná správa je určen také pro zájemce o kariéru v oblasti veřejné správy, kteří pečují o svůj osobnostní, profesní či kariérní růst.

Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. Třetí semestr je prioritně zaměřen na zpracování disertační práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Studium je ukončeno předáním certifikátů úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

Prezenční vzdělávání v podobě soustředění se uskutečňuje o víkendech, zpravidla jednu sobotu v měsíci, a to v rozsahu 8 vyučovacích hodin. V průběhu celého studia mohou studenti předmětná témata konzultovat s jednotlivými vyučujícími, se kterými se seznámí na začátku každého vzdělávacího modulu.

Místem studia je Praha.

Vzdělávací moduly MBA Veřejná správa

 1. semestr
  • Principy veřejné správy a její právní základy
  • Time management
  • Ekonomika veřejné správy – veřejné finance a financování veřejné správy
  • Management veřejné správy-manažerské dovednosti
 2. semestr
  • Etika veřejné správy, společenská odpovědnost veřejné správy
  • Řízení lidských zdrojů
  • Správní právo
  • Řízení úřadu a vedení lidí, motivace
 3. semestr
  • Seminář ke zpracování disertační práce
  • Volitelné moduly – student si může vybrat libovolný modul nabízený v aktuálním studijním období Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu odpovídající jeho profesnímu zaměření či osobnímu zájmu.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu.

Kód: 1805-PV-1

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2024
Zahájení studia: březen 2024
Ukončení studia: červen 2025

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 15 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu