Profesní vzdělávání

Studijní a zkušební řád Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú.

Studijní a zkušební řád upravuje práva a povinnosti Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu, z.ú. v profesně vzdělávacích programech a práva a povinnosti studenta.

Článek 1
Průběh studia

Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů. Termíny a vzdělávací moduly jsou pro daný semestr stanoveny IFBM nejpozději ke dni jeho zahájení a zpřístupněny studentům na webových stránkách IFBM.

Článek 2
Přijímání ke studiu

Pro přijetí ke studiu v profesních vzdělávacích programech je způsobilý uchazeč, který předloží doklad o řádném ukončení bakalářského nebo magisterského vysokoškolského vzdělání, s povinně doloženým strukturovaným profesním životopisem. Doklady je uchazeč povinen předložit v předepsané formě společně s přihláškou nejpozději však v den zahájení studia na IFBM. U vysokoškolského vzdělání získaného na zahraniční vysoké škole je uchazeč povinen zároveň předložit doklad o jeho nostrifikaci v České republice. Tato povinnost se nevztahuje na vysokoškolské vzdělání získané na Slovensku. Ředitelka IFBM nejpozději do 15 dnů od předložení všech požadovaných dokladů vyrozumí uchazeče o jeho zařazení ke studiu.

Článek 3
Organizační, personální a technické zajištění studia

IFBM zajišťuje kvalitní profesní vzdělávání díky pedagogům, u nichž jsou garantovány odborné znalosti, pedagogické schopnosti, zkušenosti a dovednosti a také odpovídající praxe v daném oboru. Pedagogové příslušných vzdělávacích modulů jsou pro každý semestr určeni IFBM nejpozději ke dni zahájení daného semestru. Tím není dotčena možnost změny v osobách pedagogů v průběhu studia. Příslušné studijní materiály jsou studentům zpřístupňovány v průběhu výuky příslušnými pedagogy případně v elektronické podobě. Vzdělávací program je uskutečňován v kombinované formě s jednodenními soustředěními v měsíčních intervalech. K plnění studijních povinností podle studijního a zkušebního řádu IFBM a pokynů ředitelky IFBM je studentům v průběhu studia nápomocno oddělení pro studijní záležitosti, příslušní pedagogičtí pracovníci a to formou osobních konzultací, případně prostřednictvím elektronické komunikace.

Článek 4
Podmínky pro pokračování ve studiu

Postup do dalšího semestru studia je možný po splnění všech studijních povinností v daném semestru a uhrazení administrativního poplatku a vyrovnání všech pohledávek k IFBM. O splnění podmínek a zařazení studenta do dalšího semestru je student vyrozuměn oddělením pro studijní záležitosti.

Student může být podmínečně přijat do dalšího semestru po uhrazení administrativního poplatku, ale s opožděným splněním studijních povinností podle čl. 5 do jednoho měsíce od řádného termínu splnění studijních povinností. O podmínečné přijetí žádá student ředitelku IFBM, která v dané věci rozhoduje.

Článek 5
Kontrola plnění studijních povinností

Plnění studijních povinností je kontrolováno v průběhu semestru a na konci vzdělávání prostřednictvím oddělení pro studijní záležitosti a ředitelkou IFBM. Za průběžnou formu kontroly plnění studijních povinností se považuje řádné ukončení vzdělávacího modulu předepsanou formou podle čl. 10 studijního a zkušebního řádu. Závěrečnou formou kontroly je obhajoba disertační práce a závěrečná zkouška.

Článek 6
Hodnocení studia

Jednotlivé vzdělávací moduly jsou ukončeny předepsanou formou a to seminární prací či písemným testem. Hodnocení seminární písemné práce či písemného testu provádí lektor daného předmětu a je uskutečňováno v této klasifikační stupnici:

  • 84% - 100% A
  • 72% - 83% B
  • 62% - 71% C
  • 50% - 61% D
  • 0% - 49% E - nevyhovující

V případě ohodnocení seminární práce či písemného testu ze strany pedagoga stupněm E – nevyhovující je student povinen práci přepracovat či absolvovat další pedagogem vypsaný termín pro složení písemného testu. O výsledku hodnocení je student informován ve stanovených termínech oddělením pro studijní záležitosti.

Článek 7
Zkouškové období

Zkouškové období je vyhlášeno ředitelkou IFBM. Termíny jsou uvedeny v harmonogramu daného semestru, který je zveřejněn na webových stránkách IFBM. Student, který nesplní studijní povinnosti daného semestru do jeho ukončení, může prostřednictvím oddělení pro studijní záležitosti písemně požádat ředitelku IFBM o možnost splnit příslušné studijní povinnosti po ukončení zkouškového období, nejpozději však do ukončení příslušnéhovýukového roku. Prodloužení zkouškového období je možné maximálně o jeden měsíc. Prodloužení zkouškového období je zpoplatněno částkou dle Sazebníku poplatků IFBM. Pro splnění studijních povinností každého vzdělávacího modulu jsou stanoveny 3 standardní pokusy v rámci zkouškového období. Pokud nedojde ke splnění studijních povinnosti během těchto tří pokusů, může student prostřednictvím oddělení pro studijní záležitosti požádat ředitelku IFBM o mimořádný opravný pokus. Nesplní-li student své studijní povinnosti z jednoho či více vzdělávacích modulů, může písemně prostřednictvím oddělení pro studijní záležitosti požádat ředitelku IFBM o opakování daného vzdělávacího modulu/modulů. Mimořádný opravný pokus a opakování vzdělávacího modulu podléhá poplatku dle Sazebníku poplatků IFBM.

Článek 8
Hodnocení závěrečné zkoušky a obhajoba disertační práce

Hodnocení závěrečné zkoušky provádí ředitelkou IFBM jmenovaná komise a je uskutečňováno v  klasifikační stupnici dle článku 5.

K obhajobě může být přijata pouze disertační práce, která je na základě vypracovaného posudku ze strany oponenta schváleného IFBM doporučena k obhajobě.

K hodnocení disertační práce se využívá klasifikační stupnice dle článku 5.

Článek 9
Uznávání částí studia

Studentovi, který absolvoval profesní vzdělávací program nebo jeho ucelenou část odpovídající obsahově zaměření vzdělávacího programu IFBM lze na jeho žádost uznat absolvované ucelené části studia případně jednotlivé vzdělávací moduly. Uznání ucelené části vzdělávacího programu lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek.

O uznání části vzdělávacího programu případně jeho jednotlivých studijních modulů rozhoduje ředitelka IFBM na základě doporučení garanta vzdělávacího programu.

Článek 10
Seminární práce, písemný test

Ukončení jednotlivých vzdělávacích modulů je realizováno formou původní písemné seminární práce, v rozsahu 10-15-ti normostran, kterou student vypracuje v rámci každého absolvovaného vzdělávacího modulu, nebo formou absolvování písemného testu. V zájmu objektivního posuzování studijních výsledků jsou seminární práce archivovány po dobu 10 let na IFBM.

IFBM si vyhrazuje právo na porovnání textu seminární práce pomocí online nástrojů pro odhalování plagiátorství (např. Odevzdej.cz, Theses.cz atd.). Jakékoli plagiátorství je zcela nepřípustné a v případě zjištění, že text se shoduje ve více než 15 % s textem dříve publikovaným, povede plagiátorství studenta k jednostrannému ukončení studia ze strany IFBM. Požadavky na zpracování seminárních prací jsou specifikovány v metodice pro zpracování seminárních a disertačních prací vydané IFBM.

Článek 11
Disertační práce

Disertační prací prokazuje student schopnost samostatně tvůrčím způsobem pracovat. Disertační práce je psána v českém nebo slovenském jazyce. IFBM si vyhrazuje právo na porovnání textu disertační práce pomocí online nástrojů pro odhalování plagiátorství (např. Odevzdej.cz, Theses.cz atd.). Jakékoli plagiátorství je zcela nepřípustné a v případě jeho zjištění povede k jednostrannému ukončení studia ze strany IFBM a oznámení plagiátorství orgánům činným v trestním řízení. Shoda s textem již dříve někým jiným publikovaným je, co do rozsahu 10%, přípustná. Požadavky na zpracování disertačních prací jsou specifikovány v metodice pro zpracování seminárních a disertačních prací vydané IFBM.

Článek 12
Prodloužení studia

Pokud student nesplní předepsané studijní povinnosti do lhůty určené pro ukončení studia příslušného vzdělávacího programu vypsané v harmonogramu studia, může prostřednictvím oddělení pro studijní záležitosti požádat o prodloužení studia. O prodloužení stanovené délky studia rozhoduje ředitelka IFBM a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na oddělení pro studijní záležitosti. Prodloužení studia podléhá poplatku dle Sazebníku poplatků IFBM. Prodloužit studium je však možné nejdéle o jeden rok oproti standardní délce studia, ta činí u profesních vzdělávacích programů jeden a půl roku.

Článek 13
Přerušení studia

Ze závažných důvodů může student požádat ředitelku IFBM prostřednictvím oddělení pro studijní záležitosti o přerušení studia. O přerušení studia rozhoduje ředitelka IFBM nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na oddělení pro studijní záležitosti. Student pokračuje automaticky ve studiu v nejbližším možném termínu příslušného vzdělávacího programu po uplynutí doby, na kterou bylo studium přerušeno. Přerušit studium je možné nejvýše jednou. Přerušení studia je možné maximálně na 18 měsíců. Přerušení studia podléhá zpoplatnění dle Sazebníku poplatků IFBM.

Článek 14
Ukončení studia

V profesně vzdělávacích programech končí studium řádným splněním všech předepsaných studijních povinností příslušného vzdělávacího programu. Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla úspěšně vykonána závěrečná zkouška a obhájena disertační práce. Studentovi, který úspěšně uzavřel všechny moduly daného vzdělávacího programu, obhájil disertační práci, úspěšně složil závěrečnou zkoušku a splnil všechny další případné závazky vůči IFBM (především zaplacení příslušných administrativních poplatků dle Sazebníku poplatků), je udělen příslušný profesní titul a vydán certifikát o absolvování profesního vzdělávacího programu a potvrzení o absolvovaných vzdělávacích modulech. K předání certifikátu dochází na slavnostním promočním aktu organizovaným IFBM.

Předčasné ukončení studia je možné jednostranným ukončením studia ze strany IFBM pro neplnění studijních povinností a povinností vyplývajících ze zaplacení administrativních poplatků dle Sazebníku poplatků IFBM. V případě předčasného ukončení studia je student povinen zaplatit administrativní poplatek za celý vzdělávací program v plné výši., a to nejpozději do dne ukončení studia. Student má možnost studium jednostranně písemně ukončit kdykoli během studia, bez udání důvodu, to ho však nezbavuje povinnosti zaplatit administrativní poplatek za celý vzdělávací program v plné výši, a to nejpozději do dne ukončení studia.

Článek 15
Závěrečná ustanovení

Tento řád byl schválen Kolegiem ředitelky IFBM dne 12. února 2018.
Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. března 2018.
Změna či doplnění studijního a zkušebního řádu je výhradním právem IFBM.

 

JUDr. PhDr. Jana Firstová, Ph.D., LL.M. v.r.
ředitelka