Profesní vzdělávání

LL.B. Trestně právní specializace

Cílem profesního vzdělávacího programu „LL.B. Trestně právní specializace“ je poskytnout odborníkům zabývajícím se danou problematikou potřebnou škálu znalostí a dovedností využitelných v jejich každodenní trestněprávní praxi.

Profesní vzdělávací program je určen zejména příslušníkům Policie ČR a dalších bezpečnostních sborů, strážníkům obecních policií, zaměstnancům veřejné správy a dalším, kteří se trestně procesní činností zabývají a chtějí si tak rozšířit dané kompetence, či mají zájem o svůj karierní růst.

Profesní vzdělávací program „LL.B. Trestně právní specializace“ je sestaven z jednotlivých problematik trestně právní, kriminalistické a kriminologické teorie, praxe a rozhodování v přípravném řízení s akcentem na policejně bezpečnostní problematiku. V rámci studia budou analyzovány konkrétní případy trestněprávní praxe.

Vzdělávací program je rozdělen do dvou semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. Druhý semestr je prioritně zaměřen na zpracování závěrečné práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Následuje předání osvědčení úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

Soustředění se uskutečňují o víkendech zpravidla jednu sobotu v měsíci, v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Podrobný rozvrh s uvedením obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů bude studentům zaslán v dostatečném předstihu vždy před zahájením semestru. Místem studia je Praha. V průběhu celého studia mohou studenti předmětná témata konzultovat s jednotlivými vyučujícími, se kterými se seznámí na začátku každého vzdělávacího modulu.

Vzdělávací moduly LL.B. Trestně právní specializace

 1. semestr 1
  • Trestní právo hmotné
  • Trestní právo procesní
  • Kriminalistika
  • Kriminologie
 2. semestr 2
  • Seminář ke zpracování závěrečné práce
  • Volitelné moduly – student si může vybrat libovolný modul nabízený v aktuálním studijním období Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu odpovídající jeho profesnímu zaměření či osobnímu zájmu.

Volitelné moduly – student si může vybrat libovolný modul nabízený v aktuálním studijním období Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu odpovídající jeho profesnímu zaměření či osobnímu zájmu. (např. Tresty a ochranná opatření, Probace a mediace, Operativně pátrací prostředky…).

1 Vzdělávací moduly 1. semestru jsou pro studenty povinné
2 Ve 2. semestru je student povinen absolvovat pouze modul Seminář ke zpracování závěrečné práce, ostatní moduly v tomto semestru jsou volitelné

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč bez DPH / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu dle uzavřené smlouvy o studiu.

Kód: 2101-PV-1

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2024
Zahájení studia: březen 2024
Ukončení studia: leden 2025

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 15 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu