Profesní vzdělávání

LL.M Aplikovaná kriminalistika - Teorie a praxe behaviorální analýzy

Úspěšnost objasňování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti bezprostředně souvisí se schopností přizpůsobovat metody kriminalistické praktické činnosti poznatkům vědy a mezinárodním trendům počátku 21. století. Do popředí zájmu se dostává behaviorální analýza jako vědní obor kriminalistiky taktického charakteru, který napomáhá praktické aplikaci poznatků kriminalistiky a forenzních věd do praktické kriminalistické činnosti. Behaviorální analýza je zaměřena na získávání a vyhodnocování strukturovaných informací způsobu páchání trestné činnosti ve vztahu k vlastnostem pachatele a oběti a znakům místa činu.

Teorie a praxe behaviorální analýzy je předmětem, který klade důraz na implementaci analýzy chování do procesu objasňování, vyšetřování a předcházení trestné činnosti, zejména násilného charakteru. Umožní posluchačům orientovat se v problematice vědního interdisciplinárního oboru kriminalistiky a pochopit výhody systematického pořádání a strukturování behaviorálně relevantních informací pro rychlé dopadení a usvědčení pachatelů trestné činnosti a zdokonalování systému preventivních opatření.

Překládaný studijní program si klade za cíl připravit specialisty, pro které se stane behaviorální analýza součástí jejich pracovní činnosti. Metody a prostředky behaviorální analýzy podporují analytickou i tvořivou činnost v procesu objasňování a vyšetřování trestné činnosti a umožní vychovávat profesionály, kteří budou například schopni aplikovat obecné poznatky na zvláštní případy, vytvářet modely objektů behaviorální analýzy, sestavovat profily pachatelů, analyzovat a předpovídat další kriminální chování neznámých pachatelů, doporučovat taktiku vedení procesních úkonů s pachateli známými.

Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. Třetí semestr je prioritně zaměřen na zpracování disertační práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Následuje předání certifikátů úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

Soustředění se uskutečňují o víkendech zpravidla jednu sobotu v měsíci, v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Místem studia je Praha. V průběhu celého studia mohou studenti předmětná témata konzultovat s jednotlivými vyučujícími, se kterými se seznámí na začátku každého vzdělávacího modulu.

Vzdělávací moduly LL.M Teorie a praxe behaviorální analýzy

 1. semestr 1
  • Základy behaviorální analýzy využitelné při objasňování a vyšetřování trestné činnosti
  • Objekty behaviorální analýzy a jejich typologie
  • Metody behaviorální analýzy
  • Metody posuzování objektů behaviorální analýzy
 2. semestr 2
  • Forenzní analýza – řešení myšlenkových úloh
  • Aplikační rámec behaviorální analýzy
  • Taktika získávání a vyhodnocování paměťových stop, videografie
  • Uplatnění behaviorální analýzy při objasňování, vyšetřování a předcházení vybraných druhů
  • trestné činnosti
 3. semestr 3
  • Seminář ke zpracování dizertační práce
  • Volitelné moduly - student si může vybrat libovolný modul nabízený v aktuálním studijním období Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu, který odpovídá jeho profesnímu zaměření či osobnímu zájmu.

1 Vzdělávací moduly 1. semestru jsou pro studenty povinné
2 Vzdělávací moduly 2. semestru jsou pro studenty povinné
3 Ve 3. semestru je student povinen absolvovat pouze modul Seminář ke zpracování disertační práce, ostatní moduly v tomto semestru jsou volitelné

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu.

Kód: 1803-PV-2

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2024
Zahájení studia: březen 2024
Ukončení studia: červen 2025

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 15 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu