Profesní vzdělávání

MBA - Manažer škol a školských zařízení

Cílem profesního vzdělávacího programu „Master of Business Administration (dále jen MBA) - Manažer škol a školských zařízení“ je zvýšit znalosti, ale zejména dovednosti, formy a metody v řízení škol a školských zařízení.

Vzdělávací program je zaměřen na dlouhodobé řídící činnosti – vize, cíle, řízení procesů školy, analýzu, plánování, tak i činnosti, se kterými se ředitel školy nebo školského zařízení denně setkává. Jedná se zejména o vedení kolektivu spolupracování, jejich motivaci, delegování úkolů, hodnocení jejich činnosti a využití při řízení týmu zaměstnanců škol. Vzdělávací program se věnuje významné oblasti řízení školy a školského zařízení - prezentaci instituce, a to jak dovnitř organizace, tak i vně. V neposlední řadě je vzdělávací program zaměřen na otázky financování škol, odpovědnosti za škodu z hlediska výkonu funkce, správnímu řízení v podmínkách škol a školských zařízení.

Profesní vzdělávací program je určen zejména ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol, kteří si chtějí rozšířit své kompetence, či mají zájem o svůj karierní růst.

Vzhledem k zaměření vzdělávacího programu a účastníkům vzdělávání budou hlavními vzdělávacími metodami analýzy konkrétních případů, navrhování alternativních postupů, řešení modelových situací, řízená diskuze, best praktice, ale i brainstorming, manažerské hry či teambuilding.

Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. Třetí semestr je prioritně zaměřen na zpracování disertační práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Následuje předání certifikátů úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

Soustředění se uskutečňují o víkendech zpravidla jednu sobotu v měsíci, v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Místem studia je Praha. V průběhu celého studia mohou studenti předmětná témata konzultovat s jednotlivými vyučujícími, se kterými se seznámí na začátku každého vzdělávacího modulu.

1. semestr

Management řízení školy

 • Vize školy, dlouhodobé a krátkodobé cíle, procesy
 • Styly řízení a vedení lidí, plánování práce a činností, zpětná vazba
 • Time management v praxi ředitele školy
 • Vedení porad a jejich maximální efektivita

Vedení týmu a hodnocení zaměstnanců

 • Přístup k zaměstnancům školy, budování týmu
 • Hodnocení zaměstnanců a systém hodnocení
 • Jak hodnotit zaměstnance
 • Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy

PR školy

 • Budování PR, mediální obraz školy
 • Komunikace s médii
 • Budování vztahu s partnery školy
 • Společenská odpovědnost

Organizace školy a pedagogického procesu

 • Ochrana osobních údajů + GDPR
 • Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, odpovědnost za výkon rozhodnutí, za škodu vzniklou žákům, za škodu způsobenou žáky
 • Správní řízení v podmínkách školy

2. semestr

Skladba vzdělávacích modulů bude tvořena oblastmi (předměty) podle projeveného zájmu účastníků v prvním semestru, např.:

Financování škol

 • Financování školy
 • Veřejné zakázky
 • Hospodaření s majetkem

Motivační aktivity

 • Motivace zaměstnanců
 • Aktivační metody
 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Kompetence a delegování

Pracovní právo

 • Nejčastější pracovně-právní problémy
 • Zákon o pedagogických pracovnících

Prohloubení a rozšíření dovedností z oblastí 1. semestru, zejména management, řízení školy, PR apod.

3. semestr

Volitelné moduly

 • Komunikace v obtížných situacích
 • Projektové řízení
 • Příprava k závěrečné práci

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia: 4

6 990 Kč / semestr (8 458 Kč / semestr – cena včetně DPH)
10 500 Kč bez DPH (12 705 Kč – cena včetně DPH) - administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

4 Poplatek musí být zaplacen v požadovaném termínu.

Kód: 1801-PV-1

Podávání přihlášek: do 28. 2. 2024
Zahájení studia: březen 2024
Ukončení studia: červen 2025

Vzdělávací program bude otevřen při minimálním počtu 15 zapsaných studentů.

Přihláška ke studiu