Profesní vzdělávání

LL.M. Trestní právo vykonávací

Trestnímu právu vykonávacímu zaměřenému na výkon trestních sankcí není v rámci standardních bakalářských či magisterských studijních programů věnována taková pozornost jako např. trestnímu právu hmotnému či procesnímu.

Cílem profesního vzdělávacího programu LL.M. - Trestní právo vykonávací je poskytnout odborníkům (policistům pracovníkům vězeňství, advokátům, státním zástupcům, soudcům, probačním úředníkům a dalším) zabývajícím se danou problematikou z různých úhlů pohledu a v rozličném rozsahu aktuální poznatky nejen z oblasti trestně právní, ale též v úzké provázanosti z dalších souvisejících oborů – kriminologie, penologie, lidských práv, penitenciaristiky, psychologie, sociální práce … Právě interdisciplinární přístup je v průběhu celého studia silně akcentován s reflexí potřeby poznání problematiky zločinnosti v širších sociálních, právních či ekonomických souvislostech.

Profesní vzdělávací program LL.M. Trestní právo vykonávací je určen pro zájemce o kariéru v oblasti trestního práva a dalších souvisejících oborů, kteří pečují o svůj osobnostní, profesní či kariérní růst.

Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. Třetí semestr je prioritně zaměřen na zpracování disertační práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Následuje předání diplomů úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu.

Soustředění se uskutečňují o víkendech zpravidla jednu sobotu v měsíci, v rozsahu 8 vyučovacích hodin. Podrobný rozvrh s uvedením obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů bude studentům zaslán v dostatečném předstihu vždy před zahájením semestru. Místem studia je Praha. V průběhu celého studia mohou studenti předmětná témata konzultovat s jednotlivými vyučujícími, se kterými se seznámí na začátku každého vzdělávacího modulu.

Vzdělávací moduly LL.M. Trestní právo vykonávací

 1. semestr
  • Trestní politika I
  • Kriminologie
  • Penologie
  • Lidská práva a svobody v penitenciární praxi
 2. semestr
  • Vybrané otázky penitenciárních disciplín
  • Prevence kriminality
  • Trestní politika II – aktuální otázky
  • Právní akty dotýkající se výkonu trestních sankcí
 3. semestr
  • Seminář ke zpracování disertační práce
  • Volitelné moduly – student si může vybrat libovolný modul nabízený v aktuálním studijním období Institutem forenzních, bezpečnostních studií a managementu odpovídající jeho profesnímu zaměření či osobnímu zájmu.

Podmínky přijetí:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském stupni.

Zájemci o studium společně s vyplněnou přihláškou zašlou na Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu strukturovaný profesní životopis, úředně ověřenou kopii dokladu o nevyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku ke studiu vyplňte na internetových stránkách IFBM. Požadované dokumenty je možné, v zájmu urychlení administrativní agendy zaslat naskenované na info@ifbm-studium.cz. V tištěné podobě budeme vyžadovat od přijatých studentů nejpozději při prvním soustředění.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno splnění předpokladů pro přijetí do profesního vzdělávacího programu. Zájemci o studium bude výsledek přijímacího řízení bezodkladně sdělen. O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Následně bude s přijatými studenty uzavřena smlouva o studiu.

Cena studia:

6.990,- / semestr
10.500,- Kč / administrativní poplatek za obhajobu disertační práce, závěrečnou zkoušku a slavnostní promoční akt.

Harmonogram studia 2018/2019

Podávání přihlášek: do 15. 1. 2019
Zahájení studia: únor 2019
Ukončení studia: červen 2020